Szanowni Państwo!!!

Szanując Państwa prawa oraz  ustawę o ochronie danych osobowych RODO zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

1. Administrator Danych Osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest KRIS-TECH Krzysztof Wróbel z siedzibą w Wierzchowiskach Pierwszych 98, 21-050 Piaski, adres biura w Lublinie: ul. Anny Walentynowicz 5, 20-238 Lublin, NIP: 7122479786, adres e-mail biuro@kris-parapety.pl

2. Rodzaj i cel przetwarzanych danych przez serwis i sklep

 • imię i nazwisko (podczas składania zamówienia,  a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych oraz, aby móc wysłać zamówione towary oraz łatwiejszego kontaktu)
 • adres zamieszkania/adres dostawy (potrzebny do wysyłki zamówionego towaru)
 •  nr telefonu (potrzebujemy go tylko do kontaktu w sprawie np. niejasności zamówienia).
 •  adres email  (wysyłamy potwierdzenie zamówionego towaru oraz kontaktu w sprawie niejasności)
 •  adres (informacje wynikające z zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych do zbierania ogólnych informacji).
 • cookies (serwis oraz sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez C dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

 • w przypadku dokonania sprzedaży okres przetwarzania danych wynosi tyle przez który następuje wykonanie umowy oraz jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

4. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych gdy nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

5. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

6. Odbiorcy danych:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. policji, sadowi, prokuratorowi
 • podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także innym podmiotom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,

6. Przekazanie danych

 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane
 • w sprawach dotyczących danych osobowych mogą  Państwo kontaktować się z administratorem lub inspektorem danych osobowych (jeśli został wyznaczony) poprzez e-mail biuro@kris-parapety.pl.

8. Prawo do wniesienia skargi

 • związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie

 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.